International

Samba Batucada

Portal

By Ernesto Do Pandeiro

 

Pandeiro by Ernesto
On line Pandeiro lessons by Ernesto
Festival Days of Brazil Novi Sad 17-19 August 2012 ! !
Video Days of Brazil Festival Novi Sad 2011

 

 

This is an international Samba / Batucada Portal, see also www.worldsamba.org